ਮੁੱਖ

ਇਸ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਪਟੋਮਸ ਏਪੀਆਈ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਰ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਵਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ

ਇਸ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਏਪੀਆਈ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਮੁ to ਲੇ ਅੰਤਮ ਪੁਆਇੰਟ ਅਤੇ ਮੁ Driations ਲੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ.

ਏਪੀਆਈ ਕੁੰਜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਏਪੀਆਈ ਕੁੰਜੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਬੇਨਤੀ ਫਾਰਮੈਟਸਰਵਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੁੱ basic ਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ .ੰਗ

ਇਸ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਏਪੀਆਈ ਬਾਰੇ ਮੁ basic ਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ

ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾਭੁਗਤਾਨ ਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮੁੱ basic ਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਚਲਾਨ ਬਣਾਉਣਾਇਨਵੌਇਸ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਸਥਿਰ ਬਟੂਆ ਬਣਾਉਣਾਸਟੈਟਿਕ ਵਾਲਿਟ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਇੱਕ QR-ਕੋਡ ਤਿਆਰ ਕਰੋਇੱਕ QR-ਕੋਡ ਤਿਆਰ ਕਰੋ

ਸਟੈਟਿਕ ਵਾਲਿਟ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰੋਸਟੈਟਿਕ ਵਾਲਿਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ

ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀਭੁਗਤਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ

ਰਿਫੰਡਰਿਫੰਡ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਵੈਬਥੁਕ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਭੇਜੋਜੇ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੈੱਬਕੁਕ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਭੇਜੋ

ਵੈੱਬਕੁਕ ਟੈਸਟਿੰਗਵੈਬਹੁੱਕ ਟੈਸਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀਸਾਰੀਆਂ ਉਪਲਬਧ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ

ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ

ਵੈਬਹੁਕਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਵੈਬਹੁੱਕ ਅਤੇ ਦਸਤਖਤ ਤਸਦੀਕ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ .ੰਗ

ਇਸ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਏਪੀਆਈ ਬਾਰੇ ਮੁੱ basic ਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ

ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੁੱ Information ਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀਭੁਗਤਾਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ

ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਮੁਕੰਮਲ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇਸਾਰੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਥਿਤੀਆਂ

ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈਭੁਗਤਾਨ ਵੈਬਹੁੱਕ ਅਤੇ ਦਸਤਖਤ ਤਸਦੀਕ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀਸਾਰੀਆਂ ਉਪਲਬਧ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ

Sdks ਅਤੇ ਮੋਡੀ ules ਲ

ਇਹ ਭਾਗ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸ ਡੀ ਕੇ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੋਡੀ .ਲ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ

PHP SDKਇਹ ਭਾਗ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸ ਡੀ ਕੇ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੋਡੀ .ਲ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ

Sdks ਅਤੇ ਮੋਡੀ ules ਲਇਹ ਭਾਗ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸ ਡੀ ਕੇ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੋਡੀ .ਲ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਹੋਰ

ਇਹ ਭਾਗ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸ ਡੀ ਕੇ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੋਡੀ .ਲ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਸੰਤੁਲਨਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਬਕਾਏ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ

ਹਵਾਲਾਸਾਰੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨੈਟਵਰਕ